The German Language
Samples of German Text

ARTICLE 1 OF THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Samples of German Text

ARTICLE 1 OF THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.

Wat Wöörd' un Rechten sünd, daar sünd all de Minschen free un liek mit boorn. Se hebbt dat Tüüg för Vernimm un Gewäten mitkrägen, un dat böört jüm, dat se eenanner in'n Geest vun Bröderschup in de Mööt kaamt.

Alli Mönshe send frey ond geboore met gliicher Wörd ond gliiche Rächt. Si send xägnet met Vernonft ond Gwösse ond sölled enand e brüederlechem Gäisht begägne.

All Mënsch kënnt fräi a mat deer selwechter Dignitéit an dene selwechte Rechter op d'Welt. Jiddereen huet säi Verstand a säi Gewësse krut an soll an engem Geescht vu Bridderlechkeet denen anere géintiwwer handelen.