The Chinese Language

 


Sample text (Cantonese - 廣東話)

Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights

Traditional Characters:
人人生出嚟就係自由嘅,喺尊嚴同權利上一律平等。佢哋具有理性同良心,而且應該用兄弟間嘅關係嚟互相對待。

Simplified Characters:
人人生出嚟就系自由慨,喺尊严同权利上一律平等。渠哋具有理性同良心,而且应该用兄弟间慨关系嚟互相对待

Transliteration (Yale Romanization)
Yàhnyàhn sàangchēutlàih jauhhaih jihyàuh ge, hái jyùnyìhm tùhng kyùhnléih seuhng yātleuht pìhngdáng. Kéuihdeih geuihyáuh léihsing tùhng lèuhngsàm, yìhche yìnggòi yuhng hìngdaihgāan ge gwàanhaih laih wuhsēung deuidoih.

Sample text (Mandarin - 普通話)

 

Traditional Characters:
人人生而自由﹐在尊嚴和權利上一律平等。他們賦有理性和良心﹐並應以兄弟關係的精神互相對待。

Simplified Characters:
人人生而自由,在尊严和权利上一律平等。他们赋有理性和良心,并应以兄弟关系的精神互相对待。

Transliteration (Hànyŭ Pīnyīn)
Rénrén shēng ér zìyóu, zài zūnyán hé quánlì shàng yīlù píngděng. Tāmen fùyǒu lǐxìng hé liángxīn, bìng yīng yǐ xiōngdì guānxì de jīngshén hùxiāng duìdài.

TRANSLATION

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.